Badania nieinwazyjne w Kotlinie Chodelskiej

W 2016 roku przeprowadziliśmy zakrojone na szeroką skalę badania powierzchniowe oraz prace dokumentacyjne w Kotlinie Chodelskiej, finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z puli Priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”.

1

W ramach projektu kompleksowo rozpoznaliśmy, zweryfikowaliśmy oraz zadokumentowaliśmy za pomocą szeregu metod archeologii niedestruktywnej całość archeologicznego dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej. Zweryfikowano przede wszystkim wyniki wcześniejszych badań powierzchniowych prowadzonych na tym obszarze w latach 80-tych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski.

W trakcie badań sporządziliśmy cyfrową dokumentację każdego ze stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem nowych technologii takich jak Lotniczy Skaning Laserowy LiDAR oraz rozpoznanie lotnicze za pomocą drona. Wykonaliśmy planigrafię wszystkich odnalezionych na powierzchni ziemi zabytków archeologicznych za pomocą odbiorników GPS co pozwoliło na precyzyjne wyznaczenie zasięgu stanowisk. Zadokumentowaliśmy szereg zabytków nowożytnych, nieujmowanych dotąd w badaniach AZP prowadzonych w regionie. Przeprowadziliśmy również prospekcję podwodną, badając cieki wodne, rzeki i starorzecza pod kątem dziedzictwa kulturowego. Nasz projekt znacznie wybiega poza typowe badania powierzchniowe, dzięki niemu za pomocą metod geofizycznych – magnetycznej oraz elektrooporowej – rozpoznano nawarstwienia kulturowe grodzisk w Kłodnicy, gm. Wilków oraz Chodliku, gm. Karczmiska, wał podłużny w Trzcińcu (Chodliku), osady podgrodowe w Chodliku okrywając nieznaną dotąd zabudowę oraz konstrukcje obronne. Opracowaliśmy wspólnie z geodetami koncepcję nowatorskiej geodezyjnej siatki arowej, wspólnej dla wszystkich stanowisk archeologicznych w Kotlinie Chodelskiej, a nawet na całym świecie.

Rezultatem zrealizowanego projektu jest pełna, przekrojowa mapa dziedzictwa archeologicznego regionu. Jego kompleksowe rozpoznanie, zadokumentowanie za pomocą nowoczesnych metod, określenie stanu zachowania oraz zagrożeń.

DSCF3926 kopia

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.