Wawrzyniec Orliński – Wandalskie korzenie(?)

19 listopada 2017 roku, o godz. 12.00,  zapraszamy Państwa do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na wykład, który wygłosi mgr Wawrzyniec Orliński:

„Wandalskie korzenie(?)”

Głównym tematem moich zainteresowań badawczych jest problematyka rozwoju kultury przeworskiej na Mazowszu. Złożoność tego problemu, śledzenie zjawisk mających wpływ na kształtowanie się powstania tej pierwszej kultury archeologicznej powszechnie używającej żelaza, kultury, którą można starać się na podstawie źródeł pisanych identyfikować z konkretnym ludem, rozliczne kontakty z ówczesnymi centrami cywilizacyjnymi oraz wpływ, jaką miała na późniejszą historię Europy, w tym Polski, spowodowały, że jest tak dla mnie fascynująca. Prowadzone przeze mnie wieloletnie badania wykopaliskowe stanowisk tej kultury na Mazowszu, uczestniczenie w projektach badawczych oraz praca muzealnicza przyczyniają się do poznawania przeszłości tego niezwykłego ludu oraz popularyzacji o nim wiedzy.

W II wieku przed Chrystusem na części terenów dzisiejszej Polski rozwinął się nowy organizm społeczny, określony przez archeologów jako kultura przeworska. Jej początki do dziś stanowią zagadkę dla archeologów. Ludność tej kultury zaczęła powszechnie używać żelaza, a dominującą formą pochówków były ciałopalne groby, w których znajdujemy przedmioty codziennego użytku i broń. Wielu badaczy uważa, że kultura przeworska należała do kręgu kultur wschodniogermańskich, a jej ludność identyfikuje ze znanymi z przekazów antycznych Lugiami, Burgundami, Silingami czy Wandalami. To właśnie Wandalowie zapisali się w tradycji europejskiej, stając się synonimem bezmyślnego niszczycielstwa. Czy rzeczywiście tacy byli? Stali się również elementem tradycji dynastycznych w Polsce i w Skandynawii, a dyskusja o ich roli i wpływie na wykształcenie się współczesnych społeczeństw trwa do dziś.

 

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, w styczniu br. zainicjowało cykl spotkań pt. „Fascynacje polskich archeologów”.

Spotkania te odbywać się będą w formie comiesięcznych, bezpłatnych i otwartych prelekcji, wygłaszanych w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Celem cyklu jest popularyzacja archeologii i dotarcie do szerokiego kręgu miłośników  dyscypliny, którą uprawiamy. Chcemy, aby spotkania z archeologami odkrywały przed miłośnikami archeologii nowe sfery ludzkiej myśli i pozwoliły na nowe spojrzenie na rzeczywistość. By fascynowały i inspirowały. Mamy nadzieję, że prelekcje te uwrażliwią społeczeństwo na unikalność dziedzictwa archeologicznego, którego zachowanie jest w XXI wieku w Polsce (detektoryści!) i na świecie (np. Bliski Wschód) poważnie zagrożone.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.