Andrzej Buko – Bodzia: niezwykły cmentarz z początków państwa polskiego

10 grudnia 2017 roku, o godz. 12.00,  zapraszamy Państwa do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na wykład o jednym z ważniejszych odkryć polskiej archeologii, który wygłosi prof. dr hab. Andrzej Buko:

„Bodzia: niezwykły cmentarz elit z początków państwa polskiego”

Cmentarzysko w Bodzi (koło Włocławka) jest wyjątkowym odkryciem dla polskiej archeologii wczesnośredniowiecznej. Odnosi się do niewielkiej populacji zamieszkałej w końcu X i w początkach XI wieku nad środkową Wisłą, której członków chowano w grobach w typie grobów komorowych. Niezwykła jest topografia cmentarza, którą wyznaczają rzędy pochówków rozmieszczone w wydzielonych, prostokątnych kwaterach grzebalnych. Równie niezwykłe jest bogate wyposażenie zmarłych, które wiązać można z terenami Skandynawii i Rusi, ale również z obszarami południowej i zachodniej Europy. Wnosząc ze składu inwentarzy grobowych, byli wśród nich zarówno ludzie zbrojni, zapewne członkowie elitarnych oddziałów drużyny książęcej, jak też osoby mające bezpośrednią styczność z handlem dalekosiężnym, wreszcie członkowie ich rodzin. Te i wiele innych danych powodują, że Bodzia jest fenomenem nie znajdującym w Polsce i Europie bezpośrednich analogii.

Wstęp bezpłatny.

Partnerem medialnym wydarzenia jest Portal Warszawski.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, w styczniu br. zainicjowało cykl spotkań pt. „Fascynacje polskich archeologów”.

Spotkania te odbywać się będą w formie comiesięcznych, bezpłatnych i otwartych prelekcji, wygłaszanych w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Celem cyklu jest popularyzacja archeologii i dotarcie do szerokiego kręgu miłośników  dyscypliny, którą uprawiamy. Chcemy, aby spotkania z archeologami odkrywały przed miłośnikami archeologii nowe sfery ludzkiej myśli i pozwoliły na nowe spojrzenie na rzeczywistość. By fascynowały i inspirowały. Mamy nadzieję, że prelekcje te uwrażliwią społeczeństwo na unikalność dziedzictwa archeologicznego, którego zachowanie jest w XXI wieku w Polsce (detektoryści!) i na świecie (np. Bliski Wschód) poważnie zagrożone.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.